اورژانس آگهی و تبلیغات کشور
اورژانس آگهی و تبلیغات کشور

آگهی مزایده عمومی لیست شماره 6 تابلوهای تبلیغاتی

تجدیدآگهی مزایده عمومی لیست شماره شش6/ تابلو های تبلیغاتی(نوبت دوم) بشماره سیستمی 5002050301000036   سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول در نظر دارد لیست شماره شش6/ تابلو های تبلیغاتی واقع در سطح شهرستان دزفول را بصورت عقد قرارداد اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج در اسناد مزایده ، […]