اورژانس آگهی و تبلیغات کشور
اورژانس آگهی و تبلیغات کشور

آگهی مزایده عمومی لیست شماره 6 تابلوهای تبلیغاتی

تجدیدآگهی مزایده عمومی لیست شماره شش6/ تابلو های تبلیغاتی(نوبت دوم) بشماره سیستمی 5002050301000036

 

سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول در نظر دارد لیست شماره شش6/ تابلو های تبلیغاتی
واقع در سطح شهرستان دزفول را بصورت عقد قرارداد اجاره ماهیانه از طریق مزایده عمومی و با جزئیات مندرج
در اسناد مزایده ، با بهره گیری از سامانه تدارکات دولت )ستاد ایران()IR.SETADIRAN )و با شماره سیستمی مزایده
5002050301000060 و با شماره مورد اجاره 5102050301000063 به صورت الکترونیکی واگذار نماید.
– تاریخ انتشار: از تاریخ 1402/09/08 ساعت 12:00 تا تاریخ 1402/10/03 ساعت 15:00
– مهلت دریافت اسناد مزایده : تاریخ 1402/09/22 ساعت 19:00
– تاریخ بازدید : از تاریخ 1402/09/11 ساعت 08:00 تا تاریخ 1402/10/03 ساعت 12:00
– مهلت ارسال پیشنهاد : از تاریخ 1402/09/08 ساعت 12:00 تا تاریخ 1402/10/03 ساعت 15:00
– تاریخ بازگشایی : تاریخ 1402/10/04 ساعت 09:00
– تاریخ اعالم به برنده : تاریخ 1402/10/04 ساعت 12:00
* مزایده لیست شماره شش6/ تابلو های تبلیغاتی بصورت عقد قرارداد اجاره یکساله )با پایه اجاره ماهیانه1/420/000/000
ریال( با شرایط مندرج در سامانه ستاد به متقاضیان واجد شرایط واگذار میگردد. که جهت اخذ شرایط تابلو های تبلیغاتی و
بازدید محل اقدام نمایند. )الزم بذکر است میبایستی قبل از برگزاری جلسه کمیسیون معامالت ضمانت نامه بانکی را باید
بصورت فیزیکی تحویل سازمان نمایند.(و شرکت کنندگان می بایست شرایط و ضوابط مزایده را از سامانه ستاد گرفته و بعد از
امضاء و اثر انگشت در سامانه اسکن نماید.
اطالعات تماس و آدرس دستگاه : خیابان قانون جنب بهارستان 3 سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری دزفول شماره تماس 42420491-061
شرایط عمومی و توضیحات برگزاری مزایده دستگاه اجرایی
ضمنا رعایت موارد ذیل الزامی است:
1 -برگزاری مزایده صرفا از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت می باشد و کلیه مراحل فرآیند مزایده شامل خرید و دریافت اسناد مزایده (در
صورت وجود هزینه مربوطه) ، پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه)، ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن مزایده گران محترم از
این طریق امکان پذیر می باشد.
2 -کلیه اطالعات موارد اجاره شامل مشخصات ، شرایط و نحوه اجاره در برد اعالن عمومی سامانه مزایده ،قابل مشاهده ،بررسی و انتخاب می باشد.
-3عالقه مندان به شرکت در مزایده می بایست جهت ثبت نام و دریافت گواهی الکترونیکی (توکن) با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند.
مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه: -41934 021
بخش “ثبت نام/پروفایل مزایده گر”  ir.setadiran.www (اطلاعات تماس دفاتر ثبت نام سایر استان ها در سایت سامانه موجود است.)

دانلود آگهی

اشتراک گذاری
برچسب‌ها:

مطالب مرتبط

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *